Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106620

Phương án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 03/08/2023 16:26:56

.

Thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long.

Kết quả sau khi thành lập, thị trấn Hà Long có Diện tích tự nhiên: 48,41 km2. Dân số: 10.873 người. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn.

Địa giới hành chính: Phía Đông giáp các phường Ngọc Trạo, Bắc Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn; phía Tây giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành; phía Nam giáp các xã: Hà Bắc, Hà Giang; phía Bắc giáp thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Thành lập thị trấn Hà Long nhằm phát triển hệ thống đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và huyện Hà Trung, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhà đầu tư; phù hợp chủ trương, chỉ đạo của trung ương, tiền đề tổ chức chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, thành lập các thị trấn sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của một bộ phận dân cư, chuyển đổi giấy tờ; bước đầu khó khăn trong công tác quản lý, điều hành do chuyển đổi từ chính quyền nông thôn sang đô thị.

Tác động về tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã không làm phát sinh tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp.... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ; là tiền đề tổ chức chính quyền đô thị - thị trấn thay cho chính quyền nông thôn - xã, thể hiện quá trình và mức độ đô thị hóa cao hơn, với những chức năng, nhiệm vụ có riêng biệt (giữa thị trấn và xã), phù hợp với loại đơn vị hành chính đang trong quá trình phát triển, đô thị hóa nhanh, nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực về xây dựng, đô thị, quy hoạch, kiến trúc, đất đai, dân cư, cảnh quan, môi trường, quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội.

Tổ chức, hoạt động của các thôn hiện nay được kiện toàn thành các tổ dân phố cho phù hợp với đơn vị hành chính thị trấn; ổn định số lượng tổ dân phố (do đã thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề án của tỉnh) không chia tách hay thành lập mới nên không làm tăng số lượng do thành lập thị trấn.

Mặt hạn chế: Chưa thấy tác động hạn chế do thành lập thị trấn.

Tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn Hà Long không phải là trường hợp chia tách để thành lập đơn vị hành chính mới nên không làm phát sinh biên chế hay làm tăng số lượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Mặt hạn chế:

- Do chuyển từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị nên bước đầu đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay (ở xã) bước đầu lúng túng do sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ giữa hai mô hình quản lý (xã - thị trấn) nên cần có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng để trang bị kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này, tập trung bồi dưỡng kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị; quản lý quy hoạch, đô thị, cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị, quản lý dân cư.

Tác động đến phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn không làm chia nhỏ, phân tán nguồn lực đầu tư hay làm giảm tiềm năng lợi thế trong phát triển của địa phương. Đồng thời, việc không phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế nên không làm tăng kinh phí chi thường xuyên cho bộ máy hành chính; các nguồn lực này sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh đối với đơn vị hành chính thị trấn không có thay đổi bất lợi so với đơn vị hành chính xã. Mặt khác, từ đánh giá tổng kết công tác thành lập các đơn vị hành chính đô thị ở tỉnh được thành lập trong những năm gần đây, thì các đô thị này đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giữ vị trí là trung tâm, động lực phát triển của khu vực hoặc vùng, tiểu vùng; đây là những minh chứng khẳng định việc thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh có tác động tích cực, không ảnh hưởng tới tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất.

Sau khi thành lập, tên gọi là thị trấn (thay cho xã) sẽ tạo sức hấp dẫn trong kêu gọi thu hút vốn đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản xuất, tạo ra việc làm, thu hút lao động, nâng cao đời sống nhân dân.

Mặt hạn chế:

- Thành lập thị trấn không hình thành các cơ chế, chính sách kinh tế bất lợi, hay tác động xấu đến các tiềm năng, nguồn lực phát triển, lực lượng lao động nên chưa thấy hạn chế của việc thành lập thị trấn tới phát triển kinh tế.

- Đối với nhu cầu nguồn vốn đầu tư là nhu cầu cần thiết, tất yếu và là quá trình lâu dài để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, du lịch, dịch vụ; không do nguyên nhân từ thành lập thị trấn mà làm phát sinh vốn đầu tư. Đối với các dự án đầu tư trong thời gian tới sẽ được lập kế hoạch, phân kỳ đầu tư cụ thể, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, chú trọng kêu gọi vốn đầu tư từ doanh nghiệp và xã hội hóa.

Tác động đến văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân

Mặt tích cực:

- Thành lập thị trấn không phải là chia tách nên không ảnh hưởng đến các thiết chế và đặc trưng văn hóa địa phương, phong tục tập quán, cũng như tác động xấu đến danh lam thắng cảnh, làm xáo trộn đến đời sống nhân dân tại địa phương.

- Hiệu ứng của việc thành lập thị trấn và quá trình phát triển kinh tế, phát triển đô thị sẽ tạo điều kiện để đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, văn hóa phục vụ nhân dân, góp phần cho phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm và cải thiện ngày một tốt hơn, hình thành lối sống văn minh, hiện đại.

Mặt hạn chế:

- Tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và sự gia tăng dân số cơ học sẽ tạo áp lực lên các lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm...; làm thay đổi lối sống và cách sống từ nông thôn sang thành thị. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ phải nỗ lực và đề ra các giải pháp trong công tác quản lý để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về giáo dục đào tạo, y tế, việc làm... của nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, không ngừng phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương.

- Thành lập thị trấn nên địa chỉ liên lạc của tổ chức, công dân và các giấy tờ cá nhân sẽ thay đổi, ảnh hưởng đến liên lạc và giao dịch; từng bước phải được thay đổi cho phù hợp; chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc cấp đổi các giấy tờ này; đảm bảo tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Tác động đến phát triển đô thị

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn Hà Long phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống đô thị của huyện và của tỉnh; tăng tỷ lệ đô thị hóa; tạo điều kiện để rà soát, tổ chức hợp lý các khu chức năng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư, khuôn viên công cộng, cây xanh đô thị...; từ đó có tác động đến việc thu hút, lao động, thúc đấy sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo ra sự cân đối trong việc phân bố dân cư trên địa bàn thị trấn sau khi thành lập.

Mặt hạn chế:

Đô thị Hà Long đang có bước phát triển trong lĩnh vực dịch vụ, cơ sở hạ tầng, khu dân cư nên công tác quản lý đô thị không theo kịp quá trình phát triển có thể dẫn đến thiếu đồng bộ, không thống nhất trong phát triển đô thị; các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy hoạch đô thị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị sau khi thành lập thị trấn.

Tác động đến vệ sinh môi trường

Mặt tích cực:

Hiện nay, công tác xử lý vệ sinh môi trường ở đô thị Hà Long cơ bản được bảo đảm bảo cho yêu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt nên việc nhập, thành lập thị trấn ít thấy tác động xấu đến vệ sinh môi trường.

Mặt hạn chế:

Sự gia tăng lao động công nghiệp đến địa phương làm tăng lượng nước thải, rác thải sinh hoạt; quá trình đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng, sản xuất làm tăng lượng rác thải công nghiệp, bụi và tiếng ồn; những yếu tố này làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; các địa phương phải tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, đảm bảo tất cả rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại tại các xã, thị trấn đều được thu gom, xử lý.

Tác động về quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Mặt tích cực:

- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực để phát triển đô thị đạt tiêu chuẩn, tiêu chí của thành lập thị trấn, đã một lần nữa khẳng định quan điểm, chủ trương trong việc tập trung phát triển kinh tế, phát triển đô thị gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

- Thành lập thị trấn là tiền đề để mở rộng, xác định địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, làm cơ sở kiện toàn lại tổ chức của lực lượng quân sự, tăng số lượng công an chính quy, tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố nên sẽ góp phần củng cố, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Sau khi thành lập thị trấn, lực lượng công an chính quy tăng thêm số lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh trật tự; cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hộ tịch, dân cư, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặt hạn chế:

Sự gia tăng dân số cơ học, lao động đến địa phương; khách đến làm việc, giao dịch tại các nhà máy, nhà xưởng, hộ kinh doanh cá thể gây áp lực lên công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền các thị trấn sau khi thành lập cần chủ động xây dựng phương án, phối hợp đơn vị liên quan ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến an ninh trật tự; bố trí đủ quân số cán bộ, chiến sỹ của công an thị trấn, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Định hướng phát triển

        Là đô thị dịch vụ, du lịch phía Tây Bắc huyện Hà Trung, gắn với các di tích lịch sử (quốc miếu nhà Nguyễn), khu công nghiệp và nút giao (giữa Quốc lộ 217B và đường cao tốc Bắc Nam), đầu mối giao thông vùng Đông Bắc tỉnh; gắn với các dịch vụ thương mại, logistic; dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái gắn với bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử (Quốc Miếu nhà Nguyễn); công nghiệp gắn liền với khu công nghiệp Hà Long - Bỉm Sơn và các cụm công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

Một số giải pháp thực hiện.

Giải pháp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn:

Tổ chức chính quyền địa phương:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã thành đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Long và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của c thị trấn cơ bản giữ nguyên bộ máy và cán bộ, công chức của  xã như hiện nay.

Do quá chuyển từ tổ chức chính nông thôn sang chính quyền đô thị, một số chức danh sau khi thành lập thị trấn phải bố trí lại cho phù hợp với chức năng đơn vị hành chính đô thị (chức danh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp); tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND, cho cán bộ, công chức thị trấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị; riêng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng của thị trấn tập trung bồi dưỡng thêm các nội dung chuyên sâu về quản lý, quy hoạch đô thị, môi trường, dân cư.

Tổ chức các đơn vị sự nghiệp:

- Tổ chức các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế ở thị trấn thực hiện trên cơ sở nguyên trạng tổ chức hiện nay của các đơn vị.

- Số lượng viên chức các trường học, trạm y tế trên địa bàn thị trấn thực hiện trên cơ sở nguyên trạng số lượng viên chức hiện nay của các đơn vị.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội:

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thị trấn và ở các tiểu khu bố trí theo quy định tại Nghị quyết số 232 của Hội đồng nhân dân tỉnh (không quá 08 người ở thị trấn và không quá 03 người ở tiểu khu).

- Các tổ chức hội bố trí theo quy định điều lệ tổ chức; thực hiện việc kiêm nhiệm giữa người hoạt động không chuyên trách cấp xã và chủ tịch hội để giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Tổ chức và hoạt động của các tiểu khu:

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn, UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định chuyển các thôn hiện nay thành các tiểu khu (tổ dân phố).

Giải pháp bố trí trụ sở, công sở làm việc của các thị trấn:

Giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của xã Hà Longhiện nay.

Giải pháp chuyển đổi một số giấy tờ cơ bản của công dân.

Để tạo điều kiện cho người dân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan, sau khi thành lập, UBND thị trấn (đơn vị hành chính mới) phối hợp với cơ quan công an và đơn vị có liên quan lập kế hoạch tiến hành thực hiện chuyển đổi giấy tờ cho người dân; phân công người phụ trách địa bàn, lịch làm việc với công dân theo từng thôn, tiểu khu; trong đó ưu tiên thực hiện đối với những trường hợp người dân có nhu cầu chuyển đổi ngay, cấp bách. Đối với các loại giấy tờ còn lại, UBND thị trấn có thông báo, hướng dẫn để người dân nếu có nhu cầu chuyển đổi đến làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  

Phương án thành lập thị trấn Hà Long thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 03/08/2023 16:26:56 (GMT+7)

.

Thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 48,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.873 người của xã Hà Long.

Kết quả sau khi thành lập, thị trấn Hà Long có Diện tích tự nhiên: 48,41 km2. Dân số: 10.873 người. Gồm có 9 tổ dân phố: Gia Miêu, Hoàng Vân, Yến Vỹ, Quảng Bình, Đồng Hậu, Đồng Toàn, Khắc Dũng, Nghĩa Đụng, Đại Sơn.

Địa giới hành chính: Phía Đông giáp các phường Ngọc Trạo, Bắc Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn; phía Tây giáp xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành; phía Nam giáp các xã: Hà Bắc, Hà Giang; phía Bắc giáp thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Thành lập thị trấn Hà Long nhằm phát triển hệ thống đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và huyện Hà Trung, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhà đầu tư; phù hợp chủ trương, chỉ đạo của trung ương, tiền đề tổ chức chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, thành lập các thị trấn sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của một bộ phận dân cư, chuyển đổi giấy tờ; bước đầu khó khăn trong công tác quản lý, điều hành do chuyển đổi từ chính quyền nông thôn sang đô thị.

Tác động về tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn Hà Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã không làm phát sinh tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp.... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ; là tiền đề tổ chức chính quyền đô thị - thị trấn thay cho chính quyền nông thôn - xã, thể hiện quá trình và mức độ đô thị hóa cao hơn, với những chức năng, nhiệm vụ có riêng biệt (giữa thị trấn và xã), phù hợp với loại đơn vị hành chính đang trong quá trình phát triển, đô thị hóa nhanh, nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực về xây dựng, đô thị, quy hoạch, kiến trúc, đất đai, dân cư, cảnh quan, môi trường, quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội.

Tổ chức, hoạt động của các thôn hiện nay được kiện toàn thành các tổ dân phố cho phù hợp với đơn vị hành chính thị trấn; ổn định số lượng tổ dân phố (do đã thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề án của tỉnh) không chia tách hay thành lập mới nên không làm tăng số lượng do thành lập thị trấn.

Mặt hạn chế: Chưa thấy tác động hạn chế do thành lập thị trấn.

Tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn Hà Long không phải là trường hợp chia tách để thành lập đơn vị hành chính mới nên không làm phát sinh biên chế hay làm tăng số lượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Mặt hạn chế:

- Do chuyển từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị nên bước đầu đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay (ở xã) bước đầu lúng túng do sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ giữa hai mô hình quản lý (xã - thị trấn) nên cần có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng để trang bị kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này, tập trung bồi dưỡng kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị; quản lý quy hoạch, đô thị, cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị, quản lý dân cư.

Tác động đến phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn không làm chia nhỏ, phân tán nguồn lực đầu tư hay làm giảm tiềm năng lợi thế trong phát triển của địa phương. Đồng thời, việc không phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế nên không làm tăng kinh phí chi thường xuyên cho bộ máy hành chính; các nguồn lực này sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh đối với đơn vị hành chính thị trấn không có thay đổi bất lợi so với đơn vị hành chính xã. Mặt khác, từ đánh giá tổng kết công tác thành lập các đơn vị hành chính đô thị ở tỉnh được thành lập trong những năm gần đây, thì các đô thị này đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giữ vị trí là trung tâm, động lực phát triển của khu vực hoặc vùng, tiểu vùng; đây là những minh chứng khẳng định việc thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh có tác động tích cực, không ảnh hưởng tới tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất.

Sau khi thành lập, tên gọi là thị trấn (thay cho xã) sẽ tạo sức hấp dẫn trong kêu gọi thu hút vốn đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản xuất, tạo ra việc làm, thu hút lao động, nâng cao đời sống nhân dân.

Mặt hạn chế:

- Thành lập thị trấn không hình thành các cơ chế, chính sách kinh tế bất lợi, hay tác động xấu đến các tiềm năng, nguồn lực phát triển, lực lượng lao động nên chưa thấy hạn chế của việc thành lập thị trấn tới phát triển kinh tế.

- Đối với nhu cầu nguồn vốn đầu tư là nhu cầu cần thiết, tất yếu và là quá trình lâu dài để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, du lịch, dịch vụ; không do nguyên nhân từ thành lập thị trấn mà làm phát sinh vốn đầu tư. Đối với các dự án đầu tư trong thời gian tới sẽ được lập kế hoạch, phân kỳ đầu tư cụ thể, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, chú trọng kêu gọi vốn đầu tư từ doanh nghiệp và xã hội hóa.

Tác động đến văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân

Mặt tích cực:

- Thành lập thị trấn không phải là chia tách nên không ảnh hưởng đến các thiết chế và đặc trưng văn hóa địa phương, phong tục tập quán, cũng như tác động xấu đến danh lam thắng cảnh, làm xáo trộn đến đời sống nhân dân tại địa phương.

- Hiệu ứng của việc thành lập thị trấn và quá trình phát triển kinh tế, phát triển đô thị sẽ tạo điều kiện để đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, văn hóa phục vụ nhân dân, góp phần cho phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm và cải thiện ngày một tốt hơn, hình thành lối sống văn minh, hiện đại.

Mặt hạn chế:

- Tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và sự gia tăng dân số cơ học sẽ tạo áp lực lên các lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm...; làm thay đổi lối sống và cách sống từ nông thôn sang thành thị. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ phải nỗ lực và đề ra các giải pháp trong công tác quản lý để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về giáo dục đào tạo, y tế, việc làm... của nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, không ngừng phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương.

- Thành lập thị trấn nên địa chỉ liên lạc của tổ chức, công dân và các giấy tờ cá nhân sẽ thay đổi, ảnh hưởng đến liên lạc và giao dịch; từng bước phải được thay đổi cho phù hợp; chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc cấp đổi các giấy tờ này; đảm bảo tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Tác động đến phát triển đô thị

Mặt tích cực:

Thành lập thị trấn Hà Long phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển hệ thống đô thị của huyện và của tỉnh; tăng tỷ lệ đô thị hóa; tạo điều kiện để rà soát, tổ chức hợp lý các khu chức năng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư, khuôn viên công cộng, cây xanh đô thị...; từ đó có tác động đến việc thu hút, lao động, thúc đấy sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo ra sự cân đối trong việc phân bố dân cư trên địa bàn thị trấn sau khi thành lập.

Mặt hạn chế:

Đô thị Hà Long đang có bước phát triển trong lĩnh vực dịch vụ, cơ sở hạ tầng, khu dân cư nên công tác quản lý đô thị không theo kịp quá trình phát triển có thể dẫn đến thiếu đồng bộ, không thống nhất trong phát triển đô thị; các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy hoạch đô thị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị sau khi thành lập thị trấn.

Tác động đến vệ sinh môi trường

Mặt tích cực:

Hiện nay, công tác xử lý vệ sinh môi trường ở đô thị Hà Long cơ bản được bảo đảm bảo cho yêu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt nên việc nhập, thành lập thị trấn ít thấy tác động xấu đến vệ sinh môi trường.

Mặt hạn chế:

Sự gia tăng lao động công nghiệp đến địa phương làm tăng lượng nước thải, rác thải sinh hoạt; quá trình đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng, sản xuất làm tăng lượng rác thải công nghiệp, bụi và tiếng ồn; những yếu tố này làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; các địa phương phải tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, đảm bảo tất cả rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại tại các xã, thị trấn đều được thu gom, xử lý.

Tác động về quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Mặt tích cực:

- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực để phát triển đô thị đạt tiêu chuẩn, tiêu chí của thành lập thị trấn, đã một lần nữa khẳng định quan điểm, chủ trương trong việc tập trung phát triển kinh tế, phát triển đô thị gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

- Thành lập thị trấn là tiền đề để mở rộng, xác định địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, làm cơ sở kiện toàn lại tổ chức của lực lượng quân sự, tăng số lượng công an chính quy, tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố nên sẽ góp phần củng cố, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Sau khi thành lập thị trấn, lực lượng công an chính quy tăng thêm số lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh trật tự; cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hộ tịch, dân cư, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặt hạn chế:

Sự gia tăng dân số cơ học, lao động đến địa phương; khách đến làm việc, giao dịch tại các nhà máy, nhà xưởng, hộ kinh doanh cá thể gây áp lực lên công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền các thị trấn sau khi thành lập cần chủ động xây dựng phương án, phối hợp đơn vị liên quan ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến an ninh trật tự; bố trí đủ quân số cán bộ, chiến sỹ của công an thị trấn, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Định hướng phát triển

        Là đô thị dịch vụ, du lịch phía Tây Bắc huyện Hà Trung, gắn với các di tích lịch sử (quốc miếu nhà Nguyễn), khu công nghiệp và nút giao (giữa Quốc lộ 217B và đường cao tốc Bắc Nam), đầu mối giao thông vùng Đông Bắc tỉnh; gắn với các dịch vụ thương mại, logistic; dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái gắn với bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử (Quốc Miếu nhà Nguyễn); công nghiệp gắn liền với khu công nghiệp Hà Long - Bỉm Sơn và các cụm công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

Một số giải pháp thực hiện.

Giải pháp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn:

Tổ chức chính quyền địa phương:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã thành đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Hà Long và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của c thị trấn cơ bản giữ nguyên bộ máy và cán bộ, công chức của  xã như hiện nay.

Do quá chuyển từ tổ chức chính nông thôn sang chính quyền đô thị, một số chức danh sau khi thành lập thị trấn phải bố trí lại cho phù hợp với chức năng đơn vị hành chính đô thị (chức danh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp); tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND, cho cán bộ, công chức thị trấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị; riêng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng của thị trấn tập trung bồi dưỡng thêm các nội dung chuyên sâu về quản lý, quy hoạch đô thị, môi trường, dân cư.

Tổ chức các đơn vị sự nghiệp:

- Tổ chức các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế ở thị trấn thực hiện trên cơ sở nguyên trạng tổ chức hiện nay của các đơn vị.

- Số lượng viên chức các trường học, trạm y tế trên địa bàn thị trấn thực hiện trên cơ sở nguyên trạng số lượng viên chức hiện nay của các đơn vị.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch hội:

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thị trấn và ở các tiểu khu bố trí theo quy định tại Nghị quyết số 232 của Hội đồng nhân dân tỉnh (không quá 08 người ở thị trấn và không quá 03 người ở tiểu khu).

- Các tổ chức hội bố trí theo quy định điều lệ tổ chức; thực hiện việc kiêm nhiệm giữa người hoạt động không chuyên trách cấp xã và chủ tịch hội để giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Tổ chức và hoạt động của các tiểu khu:

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn, UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định chuyển các thôn hiện nay thành các tiểu khu (tổ dân phố).

Giải pháp bố trí trụ sở, công sở làm việc của các thị trấn:

Giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của xã Hà Longhiện nay.

Giải pháp chuyển đổi một số giấy tờ cơ bản của công dân.

Để tạo điều kiện cho người dân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan, sau khi thành lập, UBND thị trấn (đơn vị hành chính mới) phối hợp với cơ quan công an và đơn vị có liên quan lập kế hoạch tiến hành thực hiện chuyển đổi giấy tờ cho người dân; phân công người phụ trách địa bàn, lịch làm việc với công dân theo từng thôn, tiểu khu; trong đó ưu tiên thực hiện đối với những trường hợp người dân có nhu cầu chuyển đổi ngay, cấp bách. Đối với các loại giấy tờ còn lại, UBND thị trấn có thông báo, hướng dẫn để người dân nếu có nhu cầu chuyển đổi đến làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.